Dnes otevřeno: Pro dospělé: 9 - 17, Děti a mládež 12 - 16 Týdenní pracovní doba

Projekty

Podpora čtenářské gramotnosti a jazykově-literárních kompetencí dětí

MAP IV Semilsko

CZ.02.02.02/00/23_017/0008303

Městská knihovna Semily, p. o. se zapojila do projektu „MAP IV Semilsko“, který realizuje MAS Brána do Českého ráje, z.s. na podporu jazykově-literárních kompetencí dětí a prohloubení spolupráce se školami v ORP Semily, více o projektu v textu níže nebo na webu.

Náplň projektu - realizace MěK Semily:

2 jazykově-literární kluby (čtenářský kroužek I. a II. + tvůrčí psaní v knihovně od 1. 1 .2024 do 30. 4. 2024, od 1.10. 2024 do 30. 4. 2025)

3 jazykově literární stezky (Literární procházka II. pro školy realizace květen/červen 2024, literárná stezka s tématem voda pro rodiče s malými dětmi - plánováno prázdniny 2024 a 2025)

8 literárně-jazykových workshopů pro veřejnost (1. Lomnice nad Popelkou 3. 7. 2024, 2. Pohádkové čtení na Ostrově v Semilech - 20. 6., 11. 7, a 5. 9. 2024)

4 na sebe tematicky navazující akce " Na Kávičku do Knihovny" (I. setkání realizováno 20. 5. v knihovně v Semilech)

MAS Brána do Českého ráje, z.s., je dle dohody v území realizátorem projektu „MAP IV Semilsko“ (MAP = místní akční plán). Projekt se zabývá rozvojem kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský. 

Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. V rámci projektu budou po dohodě s aktéry vzdělávání stanoveny priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území  ORP Semily na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Výstupem bude strategický dokument, který by měl pomoci zavést změny stanovené ve Strategii vzdělávací politiky ČR do škol v řešeném území.

Spolupráce a komunikace vedení škol, zřizovatelů a dalších účastníků v oblasti školství pomůže školám spolupracovat a vzájemně se učit při vypracovávání plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve škole. Zpracovaný a schválený MAP je také předpokladem pro čerpání financí ze strukturálních fondů EU prostřednictvím IROP (investiční záměry do školských zařízení a záměry na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) a OP JAK (Šablony).

MAP Semilsko zahrnuje území  SO ORP Semily bez města Vysoké nad Jizerou, které vyslovilo zájem být součástí MAP Jilemnicko.

Podpora čtenářství

Učíme se příběhem

Ve školním roce 2018/2019 se zapojila do projektu „Učíme se příběhem“, který realizuje Nová škola, o. p. s. Na vývoji testovacích lekcí pro 5. Ročníky základních škol s spolupracovala knihovnice z odd. pro děti a mládež se ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily. Cílem projektu je vytvořit model výuky literatury založený na rozvoji čtenářství. V rámci spolupráce základních škol a veřejných knihoven vznikne cyklus tří ověřených vzdělávacích programů zaměřených na 2. st. ZŠ, které budou posléze v intencích výzvy nabídnuty ke všeobecnému užití. Více informací ZDE.

S knížkou do života

Od roku 2020 se knihovna připojila k projektu Bookstart – S knížkou do života. V rámci akce Vítání občánků jsou rodičům předávány sety obsahující dětskou knížku a informační materiály na podporu čtenářské pregramotnosti. Cílem projektu je přivést aktivní rodiče s nejmenšími dětmi do knihovny. Jsou pro ně připraveny zábavné programy, při nichž se rodiče seznámí s kvalitní dětskou literaturou, dozví se o důležitosti četby a společně strávených chvil u knihy a budou mít možnost načerpat rady a tipy na práci s dětskou knihou zábavnou formou.

SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), organizátor projektu Bookstart, vydal základní desatero cesty ke čtení:

·       Povídejte si se svými dětmi.

·       Čtěte svým dětem.

·       Umožněte, aby děti viděly číst vás.

·       Požádejte starší děti, aby četly mladším.

·       Choďte společně do knihovny.

·       Navštěvujte společně knihkupectví. Kupujte dětem knihy jako dárek.

·       Dávejte svým dětem knížky o tom, co je speciálně zajímá.

·       Mějte doma všude knihy, časopisy a noviny.

·       Říkejte si říkadla a básničky nebo zpívejte písničky.

·       Vyprávějte příběhy o své rodině a příběhy, které jste měli rádi jako děti.

MAS Brána do Českého ráje, z. s.

Ve školním roce 2019/2020 podpořila úsilí knihovny o zvyšování čtenářské gramotnosti místní akční skupina Brána do Českého ráje, z. s. Finančně umožnila navýšit nabídku knihovny o další besedy, dílny čtení, přednášky a setkání se spisovateli. Pro školní rok 2021/2022 nakoupila knižní sady Bookstart - S knížkou do života pro děti ze Semil a blízkého okolí.

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Městská knihovna Semily je aktivně zapojena také do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. V závěru školního roku pořádá oddělení pro děti a mládež pro jednotlivé první třídy místních i spádových ZŠ Slavnost Slabikáře, při níž jsou děti pasovány na čtenáře, získávají jedinečnou knížku a registraci do knihovny na rok zdarma. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

 

Vydavatelská činnost

Objevuj Semily s Krákorkou

V březnu 2019 vydala Městská knihovna Semily knížku „Objevuj Semily s Krákorkou.“ Jedná se o publikaci naučného charakteru určenou dětem ve věku 4 – 8 let. Příběhy vrány Krákorky z Krkavčí skály sledují trasu o sedmi zastaveních na architektonicky či obecně významných místech ve městě Semily. Knížku obdržely darem místní školky a učitelé 1. – 3. tříd ZŠ. Následovaly besedy s dětmi v knihovně. Krákorka se setkala s ohlasem, v létě téhož roku vyšlo druhé vydání a překlad do angličtiny. Autorkami publikace jsou knihovnice z oddělení pro děti a mládež Petra Luňáková a Jana Baánová, ilustroval Viktor Blažek. Knížku je možné zakoupit v knihovně nebo v semilském turistickém informačním centru.