📢 Platí letní otevírací doba ⚠️

Dnes otevřeno: Pro dospělé: zavřeno, Děti a mládež zavřeno Týdenní pracovní doba

Pro knihovny

Městská knihovna Semily se v roce 2002 stala dle zákona 257/2001 Sb., o veřejných knihovnických a informačních službách (knihovní zákon) pověřenou knihovnou pro knihovny semislkého regionu. K naplnění úkolů regionálních funkcí vzniklo oddělení regionálních služeb. Knihovnám, provozovaným obcemi (městy) a zaregistrovaným u Ministerstva kultury ČR, díky smlouvě s Libereckým krajem poskytuje níže uvedené služby, které jsou pro knihovny zdarma.

Poradenská a konzultační činnost

Přinášíme nové podněty pro zkvalitňování služeb a navrhujeme knihovníkům efektivnější procesy ve veřejných knihovnách menších měst a obcí. Na vyžádání nabízíme obcím také pomoc s administrativním vedením knihovny (registrace knihovny apod.). Sledujeme nové trendy v oboru knihovnictví, sdělujeme reference a doporučení k novému vybavení knihoven. Zřizovatele a knihovníky informujeme o vypsaných dotačních titulech. Podílíme se na zpracování projektů do grantových titulů MK ČR - VISK 3 a K21.

Statistika knihovnických činností

V předem stanoveném termínu je nutné shromáždit úplné statistické údaje (statistický výkaz KULT (MK) V 12-1) o činnosti knihoven. Po obcích požadujeme zaslání formuláře s daty za předchozí rok vždy do konce ledna. Součástí služby je metodická pomoc knihovnám při shromažďování a evidenci údajů o činnosti knihoven, kontrola a sumarizace dat a jejich předání k celostátnímu využití. Každoročně probíhá analýza a vyhodnocování dat za region Semily.

Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obce

Díky velkému objemu nakupovaných knih semilskou knihovnou nabízíme obecním knihovnám pořízení knih do fondu s výraznou slevou (až 30 %). Nakupovat lze na fakturu nebo na základě smlouvy o akvizici knih prostřednictvím regionálního oddělení. Výběr je na příslušném knihovníkovi, případně lze využít i nabídku odborného výběru knih ze strany metodiček.

Tvorba výměnného knihovního fondu z prostředků kraje, distribuce a cirkulace

Díky dotaci Libereckého kraje průběžné doplňujeme vlastní fond knihoven o putovní soubory knih. Soubory obsahují aktuální a odborně knihovnicky zpracovanou literaturu (včetně pomocného evidenčního aparátu, jako jsou knižní lístky pro evidenci výpůjček). Knihy jsou doručovány po dohodě čtvrtečním rozvozem přímo do knihoven, rovněž jejich vrácení je součástí služby. Vrácení knih probíhá po přečtení čtenáři nejpozději do 12 měsíců či dle dohody s metodičkami z důvodu lepší cirkulace knih v rámci semilského regionu.

Pomoc při revizi a aktualizaci fondu

Revizi knihovních fondů knihoven ukládá knihovní zákon dle počtu svazků v knihovně. Regionu Semily se týká pouze počet do 100.000 svazků v knihovně, kdy je revizi nutné provést jednou za pět let. Metodičky oddělení zabezpečují revizi v základních knihovnách, v případě městských pouze na vyžádání. Zároveň zajišťují odbornou pomoc při případné aktualizaci knihovního fondu. Tato časově náročná služba je poskytována individuálně po vzájemné dohodě mezi knihovnou a metodičkami.

Automatizace knihovnických činností

V roce 2018 semislká knihovna zřídila regionální REKS centrum Tritia, díky němuž je možné připojovat menší knihovny regionu a sdílet společně díla a slovníky autorit. V současné době je připojeno do REKS Tritia 14 knihoven regionu Semily (stav k 1. 9. 2021). Na trhu se objevuje však mnohem více dodavatelů knihovnických systémů, je na výběru každého knihovníka a zřizovatele, který automatizovaný systém zvolí.

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady

Úkolem je průběžné vzdělávání, informovanost a zvyšování odbornosti knihovníků. Dle potřeby zajišťujeme koordinační porady a ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci i odborné semináře na vybraná témata. Porady jsou pravidelně pořádány v červnu a listopadu. Nabídku školení včetně termínů najdete zde!

MVS pro knihovny

Zadejte telefonní číslo bez mezinárodní předvolby a bez mezer (např. 732123456).

Ceník

Meziknihovní výpůjční služba dle způsobu získání/předání dokumentu
  • Zajištění dokumentu a osobní vyzvednutí v Semilech/při rozvozu zdarma
  • Úhrada nákladů na dopravu knihovního dokumentu (při získávání/zasílání poštou jiné knihovně) 50 Kč